Company:
HU - Medicine

Job description:
הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מעוניינת בגיוס מועמדים מובילים למשרות במסלול האקדמי בדרגת מרצה/מרצה בכיר לשנה האקדמית תשע"ח. תחולת המינוי: מה-1 ביולי 2017 (סמסטר א') או מה-1 בדצמבר 2017 (סמסטר ב'). תחומי המחקר המבוקשים הם כדלקמן:
ביה"ס לרפואה:מדעים ביו-רפואיים, הכוללים (אך לא מוגבלים ל-) אימונולוגיה, ביולוגיה התפתחותית, ביולוגיה מערכתית (ביואינפורמטיקה), ביולוגיה תאית, מטבוליזם, מיקרוביולוגיה (כולל וירולוגיה ופרזיטולוגיה), נוירוביולוגיה, פיזיולוגיה.ביה"ס לרוקחות:מדעי הרוקחות, דרכי וצורות מתן תרופות, תיעול תרופות לאברי מטרה, ננו-רפואה וננו-רוקחות, רוקחות פיזיקלית, מחקר תרופתי (פרמצבטי).

Job requirements:
על המועמדים/ות להיות בעלי תואר דוקטור (PhD, MD) אשר הדגימו מצוינות ויצירתיות בלימודי הדוקטורט ובהשתלמות הבתר-דוקטורט בחו"ל. מצופה מהמועמדים/ות שייקלטו לקיים תכנית מחקר עצמאית ותחרותית ולהשתתף בהוראת תלמידי בוגר ותלמידים לתארים מתקדמים.
וועדת החיפוש של הפקולטה תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה במהלך נובמבר 2016-ינואר 2017.
מועד אחרון להגשה: 31 באוקטובר 2016

הגשה רק דרך האתר - https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/Home/AcademicPositions/Pages/default_he.aspx

Area:
Jerusalem Area

Send CV >>

  Send CV

  * Required fields
  * Name:
  * E-mail:
  * Area:
  Phone:
  * Relevant experience:
  * Upload CV:
  Free text: